WIELKIE DZIĘKCZYNIENIE

W tym roku obchdzimy 700 lecie parafii i z tej okazji pragniemy podziękować Bogu za parafię i tych wszystkich którzy ją tworzorzyli przez wieki oraz nadal tworzą. Podejmujemy następujące Formy dziękczyniena:

 11.03.2012 - Odpust parafialny ku Czci Św. Grzegorza Papieża

 17.06.2012 - Festyn parafialny 

 18.08.2012 - 19.08.2012 - Nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego 

 Pierwsza Niedziela Października - Odpust ku Czci MB - Różańcowej kończy Świętowanie naszego Jubileuszu 700 lecia parafii. 

 

DO WSPÓLNEGO DZIĘKCZYNIENIA I ŚWIĘTOWANIA NASZEGO JUBILEUSZU ZACHĘCAMY WSZYSTKICH PARAFIAN I LUDZI DOBREJ WOLI ORAZ ODWIEDZAJĄCYCH NASZĄ PARAFIĘ. 

Historia erygowania parafii - problematyka daty

 

  

  Przekształcanie ośrodka kanonickiego w parafię, podwójne probostwo 

 

Poznanie kanonii, zasad ich fundowania i funkcjonowania, jest niezmiernie istotne dla omówienia dalszego rozwoju struktur kościelnych, którym dały one początek w XII wieku. Źródła wyraźnie wskazują na postępujące w XIII i XIV w. zróżnicowanie funkcji wewnątrz owych kręgów duchowieństwa, pojawiają się w nich wówczas kapłani, określani, jako plebani albo rektorzy kościołów. W XV w. przeważnie przybierali oni tytuł prepozytów. Obok nich występują nadal kapelani, których należy utożsamić występującymi już wówczas, a zwłaszcza w wiekach późniejszych, prebendarzami. Na utożsamienie tych grup ze strukturami kanonickimi wskazuje również ich liczebność. Wszędzie składają się one z trzech, niekiedy czterech osób. Możemy także wskazać na istnienie w tych zespołach przełożonego, który w wieku XV przyjmuje zwykle miano prepozyta, któremu podlegało trzech, ewentualnie dwóch kanoników. W układzie tym badacze dostrzegają wyraźne nawiązanie do ustroju grup kanonickich z XI i XII w[1].

Dla poznania dziejów Ruszczy szczególnie ważny jest dokument wystawiony 27 maja 1299 r. przez kasztelana czechowskiego Wierzbiętę i „podany do ręki Janowi, kapelanowi z Rusczy”, a więc swej rodowej wsi. Jako świadek występuje w nim „Lampinus rektor kościoła w Rusczy”, mimo iż cała rzecz działa się w Krakowie[2]. Po raz pierwszy więc pojawił się w Ruszczy obok kanonika, nazwanego w dokumencie kapelanem, duchowny używający tytułu proboszcza. Można wysunąć przypuszczenie, że kapłan o imieniu Lampinus był pierwszym plebanem rusieckim. Czy jest to dowód na to, że w Ruszczy już pod koniec XIII w. istniała parafia? 

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W latach 1326 – 1327 poborcy dziesięciny papieskiej przeprowadzili spis płatników świętopietrza. Dzięki temu spisowi możemy zaobserwować zmiany, jakie zaszły w środowisku kościelnym w Ruszczy na przełomie XIII i XIV wieku. Nie ma tu już mowy o kanonikach, lub też, jak wcześniej,  o kanoniku i proboszczu, lecz występuje równocześnie dwóch duchownych, którzy posiadają tytuł proboszcza, a mianowicie: Walter – pleban połowy kościoła i Marcin – pleban drugiej połowy tegoż kościoła[3].

Instytucja podwójnego probostwa pojawia się tam, gdzie pierwotnie istniała wspólnota majątkowa duchowieństwa (vita communis). Równy podział obowiązków i dochodów duchownych jest wyraźnym śladem istnienia pierwotnej grupy kanoników świeckich w Ruszczy. Nie jest to bynajmniej przypadek odosobniony; w tym czasie podwójne probostwa istniały w licznych parafiach, których geneza związana jest z kanonikatem świeckim, np. w Stopnicy pojawia się nawet trzech proboszczów[4]. Tak więc, jak wykazują dokumenty źródłowe, w przedziale między r. 1299 a 1325, w omawianym zespole kapłanów zaszła reorganizacja związana z erygowaniem parafii. Niestety, nie zachował się oryginalny dokument poświadczający ten ważny fakt. Zwróćmy jednak uwagę na nieistniejący już dziś rzekomy przywilej erekcyjny, który przechowywano do połowy XIX wieku w skarbcu kościoła. Dokument ten opatrzony datą 1312 i podpisem „P. Zawisza”, wówczas już mocno zniszczony i zbutwiały, uznany został za oczywisty falsyfikat[5]. Pochopnym byłoby jednak uznanie owej daty za nieprawdziwą. Nie znamy bowiem przyczyn sfałszowania dokumentu, ani też czasu jego powstania. Nie wiadomo również, czy wykucie daty „1312” na drzwiach kościoła zostało zainspirowane tym dokumentem, czy też istniały ku temu inne przesłanki. W r. 1313 w źródłach pojawia się Mikołaj, rektor kościoła w Ruszczy[6]. Nie wiemy też, czy był on wówczas jedynym proboszczem, gdyż brak wzmianki o kanonikach rusieckich w owym czasie. Wyżej wymienione fakty pozwalają na stwierdzenie, że aktu erekcji parafii dokonano na pewno w pierwszej ćwierci XIV wieku, być może w roku 1312.

Aczkolwiek jest to wydarzenie ważne, nie należy uważać, że zmieniło ono w sposób decydujący panujące wówczas stosunki. W parafiach powstających w miejsce grup kanonikatu świeckiego, kultywowano nadal pewne tradycje wywodzące się z tego kręgu. Dowodem na to jest choćby podwójne probostwo, które jest wyraźnym śladem pierwotnej wspólnoty majątkowej kanoników. W niewielkim stopniu uległ także zmianie stosunek duchowieństwa do posług duszpasterskich, którymi obejmowano przede wszystkim komesa i jego rodzinę, na dalszy plan odsuwając potrzeby reszty wiernych. Głównym zajęciem duchowieństwa nadal pozostawała liturgia. Świadczą o tym chociażby założenia architektoniczne kościołów zbudowanych w tym czasie. Warto tutaj zwrócić uwagę na znacze obszary parafii podlegających grupomi kanonickim i ich kościołom. Tak więc Ruszcza liczyła około 37 km2, Imielno 80, Prandocin 62, Pełczyska 43, Stopnica 95 a Kije aż 156 km2 [7]. Wyraźne wskazania odnośnie opieki duszpasterskiej zawiera dopiero akt ustanawiający kolegium mansjonariuszy z 1403 r., a zwłaszcza dokument erekcyjny prepozytury z 1417 r. Dokumenty te ustaliły zakres obowiązków księży, w tym również duszpasterskich[8]. Niewątpliwie, na rozszerzenie zakresu opieki duszpasterskiej nad mieszkańcami włości Gryfitów miało wpływ erygowanie przez nich nowej parafii w Woli Rusieckiej. Zatem to od ich inicjatywy, jako fundatorów i dobroczyńców, zależał w dużej mierze stan duszpasterstwa (cura animarum) w parafiach, których byli patronami.[1] Por. J. Szymański, Kanonikat świecki, dz. cyt., s. 33 – 35.

[2] KDMp, t. 1, nr 131, s. 158.

[3] „Walterus plebanus medietatis ecclesie et Martinus plebanus alterius medietatis eiusdem ecclesie”, MPV, t. 1, ss. 140 – 141.

[4] J. Szymański, Kanonikat świecki, dz. cyt., s. 12.

[5] Teka grona konserwatorów Galicji Zachodniej, Kraków 1906, t. 2, s.

[6] Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, wyd. S. Kuraś, t. 1, Lublin 1965, (dalej pis. skr. ZDKiDK), nr 27, s. 37.

[7] J. Szymański, Kanonikat świecki, dz. cyt., s. 43.

[8] KDKK, t. 2, s. 293 – 294; zwł. KDKK, t. 2, nr 573, s. 420 – 424.

 

 

 

NA PODSTAWIE KSIĄŻKI  O HISTORII PARAFII AUTORSTWA KS. PIOTRA MAROSZKA

Odpust 11.03.2012

Odpust parafialny rozpoczynający obchody 700 lecia parafii. Przewodniczył tej uroczystości Ks. Bp. Grzegorz Ryś

Powrót

FESTYN PARAFIALNY 17.06.2012

W dniu 17.06.2012 świętowaliśmy jubileusz 700 - lecia istnienia naszej parafii.  O godzinie 1100 odbyła się  Msza Św. polowa na przygotowanej scenie w ogrodzie plebańskim.  Przewodniczył jej  ks. infułat Janusz Bielański były proboszcz Katedry Wawelskiej w koncelebrze księży pochodzących z parafii oraz z nią związanych przez prace i sąsiedztwo. Bezpośrednio po Mszy św.  odbyło się  oficjalne przywitanie gości a po nim koncert orkiestry górniczej z KWK „Mysłowice – Wesoła”.  Po koncercie o godz. około 1330 rozpoczęły się przedstawienia przygotowanych programów artystycznych: :

 

1330 - Szkoła Podstawowa nr 140 – os. Wyciąże

1345 - Klub „Aneks” – os. Łuczanowice

1400 - Szkoła Podstawowa nr 74 – os. Branice

1415 - Koło Gospodyń – Dojazdów

1430 - Panie działające przy Domach Kultury w Chałupkach i Branicach

1445 - Koncert zespołu Happy Big Band z KWK „Mysłowice – Wesoła”

1515 - Finał konkursu wiedzy o Parafii Ruszcza – dzieci ze SP 74 i 78

1545 - Szkoła Podstawowa nr 78 – os. Wadów

1600 - Dzieci z Klubu „Karino” i „Herkules”

1615 - Przedszkole Wadów wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Łuczanowic

1645 - Stowarzyszenie Przyjaciół Wadowa – os. Wadów

1700 - Ogłoszenie wyników konkursów sportowych

1800 - Koncert gwiazdy wieczoru – ELENI

1930 - Podsumowanie imprezy

2000 - Zabawa taneczna

2300 - Zakończenie Festynu 


http://www.youtube.com/watch?v=UgoKsH0QYwo&feature=plcp

Festyn parafialny z okazji 700 - lecia parafii 17.06.2012

Powrót

Nawiedzenie Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego 18.08.2012 - 19.08.2012

SOBOTA 18.08.2012

PRZYJĘCIE OBRAZU

od 1600          

 gromadzimy się w kościele w oczekiwaniu na przyjazd samochodu kaplicy z obrazem Pana Jezusa Miłosiernego

ok.1630

przewidujemy przyjęcie obrazu Jezusa Miłosiernego, procesyjne przywitanie obrazu i towarzyszących mu relikwii do kościoła, liturgiczne przywitanie obrazu

1700   Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Grzegorz Rysia w koncelebrze kapłanów z dekanatu, na zakończenie Mszy św. złożenie przekazanych dla naszej parafii relikwii bł. Jana Pawła II, w przygotowanym relikwiarzu pod jego figurą, czuwanie modlitewne w ciszy, ucałowanie relikwii świetej siostry Faustyny i błogosławionego Jana Pawła II

2000   czuwanie scholi i młodzieży z całej parafii

2100   czuwanie Róż Różańcowych z całej parafii

2200   – Msza św. o powołania kapłańskie  i zakonne sprawowana przez księży rodaków i kapłanów, którzy pracowali  w naszej parafii

 

Porządek nocnego czuwania przed obrazem

 

2400 -   100  Krzysztoforzyce, Dojazdów

100 -   200    Łuczanowice

200 -   300   Wadów

300 -   400   Ruszcza, Przylasek Rusiecki

400 -   500   Wyciąże, Przylasek Wyciąski

500 -   600   Branice, Chałupki

 

/prosimy aby w każdej godzinie czuwania pozostawić około 15 min. na indywidualną modlitwę w ciszy/

 

NIEDZIELA 19.08.2012

ZAKOŃCZENIE NAWIEDZENIA

Ruszcza

0600   – Godzinki o Męce Pańskiej, wypominki i modlitwa za zmarłych

0700   – Msza św. z kazaniem dla starszych i chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych

0900   – Msza św. z kazaniem ogólnym

1100   – Msza św. z kazaniem i błogosławieństwem dla małych dzieci

1300   – modlitwy do Pana Jezusa Miłosiernego za wstawiennictwem św. s. Faustyny i bł. Jana Pawła i z odczytywaniem  próśb

1430   – Wystawienie Najświętszego Sakramentu  i nabożeństwo Godziny Miłosierdzia

1500   – Msza św. na zakończenie nawiedzenia, Akt zawierzenia parafii Miłosierdziu Bożem

1600   – Liturgiczne pożegnanie obrazu i relikwii, podziękowania  za  łaski  nawiedzenia

1615   – Przekazanie obrazu i relikwii do Parafii św. Klemensa w Wieliczce

 Łuczanowice

 800   – Msza św. z kazaniem

Wadów

 930  – Msza św. z kazaniem

Nawiedzenie - Galeria

Powrót

Święta

Sobota, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Bedy Czcigodnego, prezb. i dr Kościoła albo wsp. św. Grzegorza VII, papieża albo wsp. św....

Licznik

Liczba wyświetleń:
3300153