Komunikat

w sprawie odwiedzania grobów w okresie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy

2 kwietnia 2020

Szanowni Państwo!

 

Zbliża się okres Wielkanocy, zazwyczaj w okresie poprzedzającym to Święto obserwowano znacznie wzmożony ruch osób na cmentarzach, towarzyszyły temu także w mniejszym lub większym rozmiarze prace porządkowe przy grobach. Zdajemy sobie sprawę, że dla większości z Państwa tego rodzaju czynności stanowią nieodłączny rytuał związany z obchodami tych Świąt. W obecnej jednak sytuacji nie powinny nam one przesłonić trwającego stanu epidemii i zagrożeń z nią związanych. Jesteśmy przekonani, iż porządkowanie grobów bliskich można będzie odłożyć w czasie i dokonać ich w bezpiecznym dla wszystkich okresie.

W świetle wydawanych aktualnie aktów prawnych w związku z trudną dla wszystkich sytuacją prosimy o bezwzględne stosowanie się do ograniczeń związanych z zakazem poruszania się zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566 ze zm.) także, jeżeli chodzi o czynności wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie (prace porządkowe, dekoracyjne grobów i ich otoczenia). Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia:

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Przemieszczanie się zatem w innych celach, aniżeli powyżej wymienione jest zakazane. Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do obowiązujących przepisów i wytycznych służb sanitarnych i porządkowych.

 

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

 

            Uprzejmie proszę aby do powyższych wskazań stosować się również na tutejszym cmentarzu parafialnym.

 

Proboszcz Parafii pw. Św. Grzegorza w Krakowie – Ruszczy

Ks. Andrzej Kott

Święta

Sobota, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Bedy Czcigodnego, prezb. i dr Kościoła albo wsp. św. Grzegorza VII, papieża albo wsp. św....

Licznik

Liczba wyświetleń:
3300156